แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

คะแนน เปอร์เซ็นต์
  ดีเยี่ยม
 
68       45.6 %  
  ดี
 
29       19.5 %  
  พอใช้
 
8       5.4 %  
  ต้องปรับปรุง
 
44       29.5 %  

 รวม 

149       100 %