แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

คะแนน เปอร์เซ็นต์
  ดีเยี่ยม
 
67       45.3 %  
  ดี
 
29       19.6 %  
  พอใช้
 
8       5.4 %  
  ต้องปรับปรุง
 
44       29.7 %  

 รวม 

148       100 %