แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

คะแนน เปอร์เซ็นต์
  ดีเยี่ยม
 
69       45.7 %  
  ดี
 
29       19.2 %  
  พอใช้
 
8       5.3 %  
  ต้องปรับปรุง
 
45       29.8 %  

 รวม 

151       100 %