แบบสำรวจความพึงพอใจ

 

คะแนน เปอร์เซ็นต์
  ดีเยี่ยม
 
69       46.0 %  
  ดี
 
29       19.3 %  
  พอใช้
 
8       5.3 %  
  ต้องปรับปรุง
 
44       29.3 %  

 รวม 

150       100 %