มาตรา 9 (4)


ไทย       English    

 
ขั้นตอนการขอรับข้อมูล
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล
คำสั่ง..Click..!/ระเบียบ, ประกาศ..Clilk...!
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูล
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหาร โดย นพ.สมคิด สุริยเลิศ  
       คำสั่งแต่งตั้งรองฯและมอบอำนาจปฏิบัติราชการแทน ผู้อำนวยการ นพ.สมคิด สุริยเลิศ 

       คำสั่งแต่งตั้งหัวหน้ากลุ่มงานและมอบอำนาจปฏิบัติงาน โดย นพ.สมคิด สุริยเลิศ  
       คำสั่งมอบหมายให้ข้าราชการปฏิบัติงาน โดย นพ.สมคิด สุริยเลิศ 

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ประมินหน่วยบริการปฐมภูมิ  
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ดูแลคลอดแบบมิตร ด้วยจิตประภัสสร 

       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร รพ.สุรินทร์
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ E-Learning CouseWare Healthy Cyber Education
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ต่อรองราคาวัสดุครุภัณฑ์
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ วิเคราะห์ ด้านการเงิน รพ.สุรินทร์
       คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ รณรงค์ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา

เข้าชมลำดับที่ 4396