มาตรา 9 (2)


ไทย       English    

 
ขั้นตอนการขอรับข้อมูลข่าวสาร ศุนย์ข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร์
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ Click..! /ระเบียบ, ขั้นตอนกำหนดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ Click...!
ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ ณ ศูนย์ข้อมูล
       นโยบายนายกรัฐมนตรี
       นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข
       นโยบายปลัดกระทรวงสาธารณสุข
       ยุทธศาสตร์การพัฒนาการโรงพยาบาลสุรินทร์ ปีงบประมาณ 2557

เข้าชมลำดับที่ 4007