ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์


ไทย       English    

 
  ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ พิจารณา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ควรจะเปิดเผยแก่ประชาชน สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๘ ของกฎหมาย แห่ง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
สิทธิที่ควรรู้ตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของทางราชการ มีอะไรบ้าง ? Click..! Click..!
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูลข่าวสารโรงพยาบาลสุรินทร์
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ Click..! /ระเบียบ, ขั้นตอนกำหนดระยะเวลาการให้บริการข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์ Click...!
ตัวอย่างคำวินิจฉัยต่างๆ ที่มีผลต่อสารธารณชน
มาตรา 7 (1) (2) : โครงสร้างและการจัดองค์กรกระทรวงสาธารณสุข
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ตั้งอยู่ที่ ชั้น 1 อาคารตรวจผู้ป่วยนอก หน้าเสาธง โทรศัพท์ 044-511757
ต่อ 255,254
มาตรา 9 (1) : คำสั่งอนุมัติ,อนุญาติ การด.ำเนินการต่างๆในโรงพยาบาล
มาตรา 9 (2) : นโยบายรัฐมนตรี,นโยบายปลัดกระทรวงฯ,นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มาตรา 9 (3) : รายงานประจำปี ,แผนงาน,โครงการ,ขั้นตอนการรับบริการในหน่วยต่างๆของโรงพยาบาลสุรินทร์
มาตรา 9 (4) : คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติภารกิจ,คู่มือที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้น
มาตรา 9 (5) : สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการอ้างอิง
มาตรา 9 (6) : สัญญา,สัมปทาน,ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
มาตรา 9 (7) : มติคณะรัฐมนตรีให้โรงพยาบาลทั้งประเทศต้องปฎิบัติ
มาตรา 9 (8) : ประกวดราคา,แบบสขร.1,E-Auction,งานวิจัยที่กระทบต่อสาธารณะ
ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือนจากกลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา

สำรวจความพึงพอใจ
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ผลคะแนน

เข้าชมลำดับที่ Website counter