ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร โรงพยาบาลสุรินทร์


ไทย       English    

 
  ให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ พิจารณา รวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
ในโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่ควรจะเปิดเผยแก่ประชาชน สามารถสืบค้น ตรวจสอบได้ ซึ่งเป็นไปตามมาตรา ๕๘ ของกฎหมาย แห่ง รัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทย
สิทธิตามกฎหมายข้อมูลข่าวสาร กำหนดให้ประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางราชการ
อะไรบ้าง ? Click..! Click..!
แบบฟอร์มการขอรับข้อมูล
คำสั่ง..Click..!/ระเบียบ, ประกาศ..Clilk...!
ตัวอย่างคำวินิจฉัย
มาตรา 7 (1) (2) : โครงสร้างและการจัดองค์กร
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 ตึกหน้าเสาธง โรงพยาบาลสุรินทร์ หมายเลขโทรศัพท์ 044-511757
ต่อ 255,254
มาตรา 9 (1) : คำสั่งอนุมัติ,อนุญาติ การดำเนินการต่างๆในโรงพยาบาล
มาตรา 9 (2) : นโยบายรัฐมนตรี,นโยบายปลัดกระทรวงฯ,นโยบายผู้อำนวยการโรงพยาบาล
มาตรา 9 (3) : รายงานประจำปี 2553,แผนงาน,โครงการ,ขั้นตอนการรับบริการ
มาตรา 9 (4) : คำสั่งแต่งตั้งให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติภารกิจปี 2554,คู่มือที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้น
มาตรา 9 (5) : สิ่งพิมพ์ต่างๆ ที่ได้รับการอ้างอิง
มาตรา 9 (6) : สัญญา,สัมปทาน,ประกาศจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาล
มาตรา 9 (7) : มติคณะรัฐมนตรีให้โรงพยาบาลทั้งประเทศต้องปฎิบัติ
มาตรา 9 (8) : ประกวดราคา,แบบสขร.1,E-Auction,งานวิจัยที่มีผลกระทบต่อสาธารณะ

สำรวจความพึงพอใจ
ศุนย์ข้อมูลข่าวสาร
ดีเยี่ยม
ดี
พอใช้
ต้องปรับปรุง
ผลคะแนน

เข้าชมลำดับที่